ANBI

Stichting La Vie Sur Terre heeft de status Culturele ANBI van de belastingdienst. Dat betekent dat het fiscaal voordelig is om te schenken.

Per 1 januari 2014 is het verplicht voor een ANBI instelling om de volgende gegevens over de organisatie te publiceren:

Gegevens Stichting:
Stichting La Vie Sur Terre
Nieuwe Keizersgracht 1A
1018 DR Amsterdam
RSIN/Fiscaal Nummer: 809977072
SBI-code: 90011 en 90012

Doelstelling
Het organiseren en doen uitvoeren van kunstprojecten en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Beleidsplan
La Vie Sur Terre is in 2001 opgericht door Merlijn Twaalfhoven, componist, projectontwikkelaar, aanjager en wereldverbeteraar. La Vie Sur Terre gaat met verbeeldingskracht en schoonheid wereldproblemen te lijf. Door nieuwe verbintenissen te leggen, mensen met elkaar samen te laten werken, grenzen te overschrijden en gedeelde ervaringen te veroorzaken versterken we relaties tussen mensen, hun omgeving en de wereld.

Na meer dan 15 jaar muzikale projecten te hebben geproduceerd, focust het nieuwe beleid zich op het vergroten van de impact door ook andere makers samen te brengen en duurzame trajecten te ontwikkelen.

De volgende zaken met betrekking tot het (financiële) beleid zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de stichting:
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, erfstellingen en legaten; rente; bijdragen van derden; subsidies en andere inkomsten. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffening geschiedt door het bestuur. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Bestuurssamenstelling
• Voorzitter: Mw. N. Van ‘t Westende
• Penningmeester: Dhr. M. Eurelings
• Secretaris: Dhr, E. Barendsen

de directie wordt gevormd door: Wouter Goedheer

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden of de gemaakte onkosten voor hun bestuurstaken. Voor directieleden en projectmedewerkers wordt de CAO theater en dans als richtlijn gehanteerd.

Downloads:

Jaarverslag 2019